“Laiktelpiskā pazemes ūdeņu sausuma prognozēšana ar jauktiem modeļiem daudzslāņu sedimentācijas baseinā klimata pārmaiņu ietekmē” (GURU)

“Spatial and temporal prediction of groundwater drought with mixed models for multilayer sedimentary basin under climate change” (GURU)

Projekta finansētājs:

Funding organization:

Latvijas Zinātnes padome

Latvian Council of Science

Projekta Nr. / Project No.: LZP-2019/1-0165

Projekta izpildītājs:

Project performer:

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

University of Latvia, Faculty of Geogrphy and Earth Sciences

Projekta ilgums / Project duration: 01.01.2020 - 31.12.2022

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu integrētu pazemes ūdens līmeņu novērtēšanas pieeju, kas, balstoties uz meteoroloģiskajiem un hidroģeoloģiskajiem apstākļiem, ļautu identificēt vēsturiskos pazemes ūdeņu sausuma notikumus un prognozēt līdzīgu notikumu iestāšanās varbūtību un ilgumu nākotnē atkarībā no sateces baseina īpašībām un ņemot vērā klimata pārmaiņas.

Ilgtermiņa mērķis ir izstrādāt pieejas un rīkus pazemes ūdeņu līmeņu anomāliju novērtēšanai ar ierobežotiem, konkrētām vietām raksturīgiem hidroģeoloģiskajiem datiem, ko turpmāk varētu izmantot pazemes ūdeņu sausuma prognozēšanai klimata pārmaiņu ietekmē.

Pētījumā tiks aplūkots Baltijas artēziskais baseins (BAB), kas pamatā aptver visu Baltijas valstu teritorijas (Latviju, Lietuvu un Igauniju), tomēr rezultāti var tikt pielāgoti līdzīgām situācijām visā pasaulē. Pētījumu uzmanības centrā ir metodoloģiskie aspekti pazemes ūdeņu sausuma parādības izpratnei, iekļaujot sateces baseinus raksturlielumus kā novitāti.

WP1 Datu mobilizācija
WP2 Pazemes ūdeņu sausuma laiktelpiskā modelēšana
WP3 Pazemes ūdeņu sausuma projekcijas klimata pārmaiņu ietekmē
WP4 Komunikācija

The aim of the project is to develop novel integrated groundwater level assessment approach that links meteorological forcing and hydrogeological setting to groundwater drought events with the ability to predict groundwater drought severity depending on catchment characteristics in the presence of climate change.

The long-term objective is to develop approaches and tools for the assessment of groundwater level anomaly patterns with limited site-specific hydrogeological data for further application in groundwater drought forecasts under changing climate.

The research will consider the Baltic Artesian Basin (BAB) that is a large groundwater flow system spanning the territories of the Baltic states Estonia, Latvia, Lithuania as well as adjacent territories at its margins. However, the results will be applicable worldwide as the research focus is on methodological aspects of understanding the groundwater drought phenomena including catchment characteristics as a novelty.

WP1 Data mobilization
WP2 Spatial and temporal modelling of groundwater drought
WP3 Groundwater drought projections under climate change
WP4 Communication