Par Centru

Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centrs ir Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, Ģeoloģijas nodaļas akadēmiska struktūrvienība fundamentālu un lietišķu zinātnisku pētījumu organizēšanai un veikšanai ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas jomā.

Centra darbības mērķis ir realizēt zinātnisko darbību ģeoloģijas, īpaši ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas jomā īstenojot fundamentāla un lietišķa rakstura pētījumus ģeoloģijas un ģeoloģiskās modelēšanas jomās Latvijā, Baltijas reģionā un citur pasaulē ar īpašu uzsvaru uz hidroģeoloģiskajiem pētījumiem.

Centra darbības pamatvirzieni:

 • veidot sadarbības platformu starp dažādu zinātnes nozaru zinātniekiem, kā arī akadēmisko, valsts, komerciālo un sabiedrisko sektoru;
 • īstenot fundamentāla un lietišķa rakstura pētniecisko darbību ģeoloģijas un ģeoloģiskās modelēšanas jomās Latvijā, Baltijas reģionā un citur pasaulē;
 • sagatavot un izdot zinātniskās publikācijas, kā arī veikt populārzinātnisko darbu

Kompetences

 • ģeoloģiskā izpēte, lauka datu ievākšana, datu interpretācija, analīze;
 • ģeoloģiskā ekspertīze;
 • ģeoloģiskās struktūras trīsdimensiju modelēšana un analīze;
 • fizikālā modelēšana;
 • struktūrģeoloģiskās informācijas analīze.
 • lauka pētījumi;
 • hidroģeoloģiskā ekspertīze;
 • hidroģeoloģiskā modelēšana - pazemes ūdeņu plūsmas, sastāvs, tā veidošanās, vielu pārnese;
 • ūdens resursi un kvalitāte.
 • paleo - artēzisko baseinu pazemes ūdeņu dinamika apledojumu laikā;
 • pazemes ūdeņu ķīmiskā sastāva veidošanās, mikrokoponenti pazemes ūdeņos;
 • stabilo izotopu (18O, 2H, 13C) satura pētījumi dabas ūdeņos.
 • lielapjoma datu pārvaldība un analīze;
 • datu pārvaldības sistēmu izstrāde un ieviešana;
 • digitālo rīku izstrāde, adaptācija un izmantošana.