Projekti

Aktuālie projekti

2020-2023

Klimata izmaiņu ietekme uz pazemes un augsnes ūdens režīmu

Pēcdoktorantūras pētniecības projekts
Papildus informācija: šeit

2020-2023

LZP projekts  "Laiktelpiskā pazemes ūdeņu sausuma prognozēšana ar jauktiem modeļiem daudzslāņu sedimentācijas baseinā klimata pārmaiņu ietekmē"

Papildus informācija: GURU mājaslapā

 

 Realizētie projekti

2020

Baltijas artēziskā baseina datu apstrāde un analīze

Pasūtītājs: VSIA LVĢMC

2018-2020

GroundEco - Interreg Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts "No pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu vienota apsaimniekošana pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina apgabalā"

Partneri:  LVGMC, IG VM, IĢD, TU, DAP, VPR
Papildus informācija: meteo.lv...

2020

Liepājas intrūzijas stāvokļa un attīstības analīze

Pasūtītājs: VSIA LVĢMC

2018-2019

Minerālie materiāli un to maisījumi būvniecībā un būvmateriālu ražošanā

Pasūtītājs: AS "Latvijas Valsts Meži"
Papildus informācija: lvm.lv...

2018

Ģeoloģisko dabas pieminekļu "Bārbeles sērūdeņraža avots" un "Dzērves Bērziņu avoti" hidroloģisko un hidroģeoloģisko izpēti un uz to balstītu apsaimniekošanas rekomendāciju izstrādi

Pasūtītājs: SIA "Geo Consultants"

2017-2018

Par Mazuikas ezera trofiskā stāvokļa izpēti un turpmāko apskaimniekošanas risinājumu izstrādi

Pasūtītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

2014-2018

Valsts pētījumu programmas projekts "Pazemes ūdeņi un klimata scenāriji" apakšprojekts "Pazemes ūdeņu izpēte"

Partneri: LU FMF VTPMML; RTU VMC
Papildus informācija: vpp-evident.lv...

2017-2018

Pļaviņu HES apkārtnes ģeoloģiskā 3D modeļa izveidošana

Pasūtītājs: SIA "Firma L4"

2017-2018

Latvijas vides aizsardzības fonda finansēts projekts "Jauni dati par nitrātu slodzēm uz gruntsūdeņiem tipveida nogulumos Latvijā"

Papildus informācija: nitra.lu.lv

K

2015-2016

Koncentrētu pazemes ūdens plūsmu noteikšana trasēšanas eksperimentā Rīgas HES

Pasūtītājs: A/S "Latvenergo"

2015-2016

Valsts reģionālās  attīstības aģentūras projekts "Klimata valoda"

Partneri: Latvijas Dabas fondsLatvijas MazpulkiBioforsk
Papildus informācija: http://mazpulki.lv/lv/page/projekti?read=29

2015

Vides aizsardzības fonda projekts "Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi  - aktivitāte "Vides laboratorija traktora sliedēs"

Partneri: Latvijas Mazpulki
Papildus informācija: http://www.mazpulki.lv/lv/page/projekti?read=27

2015

Kompleksi mālsmilts un smilšakmens īpašību laboratorijas un lauka filtrācijas - sufozijas pētījumi

Pasūtītājs: A/S "Latvenergo"
Partneri: SIA "VKB"

2015

Ogres un Daugavas satekā konstatēto sanešu mineraloģiskā sastāva izpēte

Pasūtītājs: A/S "Latvenergo"

2014-2015

ERAF projekts „Heterogenas geologiskas informacijas parvaldibas metozu izstrade un riku projektesana”

Partneri: LU FMF
Papildus informācija: www.geovip.lu.lv

2014

Vispārējs potenciālo pazemes ūdens resursu, to kvalitātes un izmantošanas iespēju novērtējums saimniecības "Dzirnavnieki" teritorijā

Pasūtītājs: SIA "Eco Agro"

2013-2014

Rīgas HES apkārtnes hidroģeoloģiskā modeļa izveide

Pasūtītājs: A/S "Latvenergo"
Partneri: LU FMF

2013

Pļaviņu HES vertikālās drenāžas sistēmas cieto daļiņu iznesuma laboratoriskās analīzes

Pasūtītājs: A/S "Latvenergo"

2013

Smago metālu padziļināta izpēte Ādažu poligona ”Sporta šautuvē"

Pasūtītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Partneri: LU ĶF

2012

Papildus izpēte Pļaviņu HES - trasēšanas eksperimenti 

Pasūtītājs: A/S "Latvenergo"

2011

Smago metālu un piesārņojošu vielu noteikšana gruntsūdeņos un gruntī Ādažu militārajā poligonā

Pasūtītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Partneri: LU ĶF

2009-2012

ESF projekts „Starpnozaru zinātnieku grupas un modeļu sistēmas izveide pazemes ūdeņu pētījumiem”     

Partneri: LU FMF, LLU
Papildus informācija: www.puma.lu.lv