Rīgā norisinājās Latvijas Universitātes 78. starptautiskās konferences sekcija “Hidroģeoloģija un no pazemes ūdens atkarīgās ekosistēmas” par projekta “GroundEco” rezultātiem.

Rīgā, Latvijas Universitātes Dabas mājā 2020. gada 30. janvārī norisinājās LU 78. starptautiskās konferences sekcija “Hidroģeoloģija un no pazemes ūdens atkarīgās ekosistēmas”. Sekcijas ietvaros eksperti no Latvijas un Igaunijas prezentēja ES Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta GroundEco pētījuma rezultātus.

Sekcijas atklāšanā LU prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā Valdis Segliņš uzsvēra, ka projekta rezultāti ir nozīmīgi ne tikai Baltijas, bet arī pasaules mērogā, akcentējot, ka gandrīz visas ekosistēmas tiešā vai pastarpinātā veidā ir atkarīgas no pazemes ūdeņiem.

Uzsākot konferenci Dr. ecol. Marko Vainu no Tallinas Universitātes Ekoloģijas Institūta plenārlekcijā stāstīja par projekta ietvaros pilnveidoto, no pazemes ūdeņiem atkarīgajam ekosistēmu identificēšanas un novērtēšanas metodiku saistībā ar Eiropas Savienības Ūdens struktūrdirektīvu. Savukārt Igaunijas Ģeoloģijas dienesta vadītājs Dr. geol. Andres Marandi savā plenārlekcijā uzsvēra konceptuālo modeļu lomu lauka, modelēšanas pētījumu un monitoringa programmu īstenošanā.

GroundEco projekta ietvaros gandrīz divu gadu garumā tika veikti lauka pētījumi divās projekta pilotteritorijās – Kazu lejā Latvijā un Matsi avotu purvā Igaunijā. Par hidroģeoloģisko pētījumu rezultātiem ziņoja Andis Kalvāns un Oliver Koit. Savukārt Agnese Priede stāstīja par ekosistēmu pētījumiem Kazu lejā, un Jaanus Terasmaa - par pētījumā izstrādāto metodisko materiālu par cilvēka darbības ietekmes novērtēšanu uz šādām teritorijām.

Noslēgumā LU ĢZZF Ģeoloģijas nodaļas Ģeoloģisko procesu modelēšanas un izpētes centra pētnieks Jānis Bikše dalījās ar zemo izmaksu sensoru izstrādes un testēšanas gaitā gūto pieredzi.

Konferences kopsavilkumi pieejami: šeit

 

Īsumā par projektu:
Projekta “No pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu vienota apsaimniekošana pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina apgabalā”  (GroundEco) galvenais mērķis ir veicināt ilgtspējīgu kopīgo pazemes ūdeņu resursu un saistīto ekosistēmu apsaimniekošanu pārrobežu Gaujas−Koivas upju baseinā. Mērķis tiks sasniegts (1) izstrādājot vienotu metodiku no pazemes ūdeņiem atkarīgu virszemes ekosistēmu identificēšanai un novērtēšanai, (2) to ieviešot un pārbaudot izmēģinājuma teritorijās Igaunijā un Latvijā cieši sadarbojoties projekta partneriem un (3) paaugstinot sabiedrības informētību par pazemes ūdeņu un saistīto ekosistēmu aizsardzības nozīmi.

Informācija par projektu tīmekļvietnē

Projekts GroundEco īstenots Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros.
 

Augstākminētā informācija šajā publikācijā atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Dalīties