Eiropas Ģeozinātņu Asociācijas Ģenerālā asambleja ir lielākā ģeozinātņu konference eiropā, kura ik gadu pulcē 13-14 tūkstošus zinātnieku no visas pasaules. Tai gatavojamies arī mēs.

Šogad gatavojam trīs ziņojumus.

1.”Groundwater chemical composition response to the most recent drought event in Europe in 2018 (central part of Latvia)”.
2018.gada sausums Eiropā ir nesenākais notikums, kas būtiski pazemināja gruntsūdeņu līmeņus visā Baltijas reģionā. Pētījumā tiek analizēts vai gruntsūdeņu līmeņu krišanās atspoguļojas arī pazemes ūdeņu kvalitātes izmaiņās. Pētījuma teritorija ir Latvijas centrālā daļa, kurā norisinās intensīva lauksaimnieciskā darbība.

2. "Differences in the ERA5-Land reanalysis and real observation datasets for calculation of drought indices from two distinct points."
Konferencē tiks demonstrēts datu salīdzinājums starp pasaules klimatisko laikapstākļu reanalīzes datu kopu ERA5-Land un faktiskajiem novērojumiem LVĢMC meteoroloģisko novērojumu stacijās. Darba mērķis ir noskaidrot datu kvalitātes atšķirību ietekmi uz aprēķinātajiem sausuma indeksiem.

3. "Preliminary identification of groundwater drought events in unconfined aquifer with standardized drought indices in single multilevel groundwater station".
Ziņojumā tiks sniegti pirmie rezultāti par pazemes ūdeņu sausuma epizodēm, kas identificētas, balstoties uz Dricānu pazemes ūdeņu monitoringa stacijā iegūtajiem datiem. Stacijā ir iegūti vērtīgi dati par pazemes ūdens līmeņu izmaiņām dažādos dziļumos, kas ļauj pielietot detalizētu analīzi, izmantojot specializētus sausuma indeksus.

Ziņojumi tiek gatavoti ar LZP projekta "Laiktelpiskā pazemes ūdeņu sausuma prognozēšana ar jauktiem modeļiem daudzslāņu sedimentācijas baseinā klimata pārmaiņu ietekmē" finansiālu atbalstu.

Dalīties